Cash and debt free, de schuldvrije waarde van een bedrijf (2024)

‘Cash and debt free’ betekent letterlijk ‘zonder liquide middelen en schulden’. De gedachte hierachter is: bereken wat iets waard is zonder rekening te houden met de financiering. Een voorbeeld hiervan is de waardebepaling van onroerend goed. Een taxateur en de koper van onroerend goed bepalen de waarde zonder rekening te houden met de (hypothecaire) schuld. Indien de eigenaar zijn opbrengst wil bepalen dan zal hij zijn (hypothecaire) schuld moeten aftrekken van het geboden bedrag.Bij ondernemingen werkt dit vergelijkbaar, alleen koopt men doorgaans juist wél de schulden mee. Dat is een belangrijk en groot verschil.

De marktconforme waarderingsmethoden gaan uit van het bepalen van de schuldvrije ondernemingswaarde, ofwel de ‘cash and debt free’ waarde. Als men de mogelijke opbrengst bij verkoop (de aandelenwaarde) wil bepalen dan moet men daarvan de rentedragende schulden aftrekken en de vrij uitkeerbare liquide middelen erbij optellen (samen de ‘netto rentedragende schuld’). Bij de overname van aandelen worden schulden ook overgenomen en hoe hoger de schulden, des te lager de waarde van de aandelen.

Het bepalen van de ‘cash and debt free’ ondernemingswaarde en de aandelenwaarde leggen wij uit in het rekenvoorbeeld ‘Cash and Debt free’. Dit rekenvoorbeeld kunt u hier vrijblijvend downloaden

‘CASH AND DEBT FREE’ EN WERKKAPITAAL

De rentedragende schuld van een onderneming is lastiger te bepalen dan de hypothecaire schuld van onroerend goed, omdat het werkkapitaal van een onderneming continue verandert en als gevolg daarvan de schuldpositie ook.Tijdens het onderhandelen over een transactie kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het werkkapitaal tijdelijk veel lager is dan normaal. Bijvoorbeeld als er veel minder debiteuren open staan dan normaal, of als veel crediteuren nog niet zijn betaald. Zodra het werkkapitaal naar een normaal niveau terugkeert, zullen de rentedragende schulden toenemen. In zo’n geval is er dan eigenlijk te veel betaald.

Ervaring met en kennis over de communicerende vaten tussen schulden en werkkapitaal is belangrijk en hier kan veel geld mee worden verdiend of verloren. Een specialist met ruime kennis en ervaring op dit gebied is daarom geen overbodige luxe.

Het bepalen van de ‘cash and debt free’ ondernemingswaarde en de aandelenwaarde leggen wij uit in het rekenvoorbeeld ‘Cash and Debt free’. Dit rekenvoorbeeld kunt u hier vrijblijvend downloaden.

BRENG EEN CASH AND DEBT FREE BOD UIT

Wilt u een bod doen op een onderneming? Ga dan altijd uit van de ‘cash and debt free’ waarde, zoals hierboven beschreven. U hoeft dan de huidige schuldpositie van de onderneming nog niet te kennen en het risico van een (te) hoge schuld blijft voorlopig bij de verkoper. Het is wel van belang om in de voorwaarden van het bod duidelijkheid te geven over uw aannames op dit gebied.

Het is zaak om in de (eind)onderhandelingen over de schuldpositie en daarmee de aandelenprijs een goede balans te vinden tussen hoofd- en bijzaken. Dit omdat er veelal geen sprake is van een absolute waarheid bij het vaststellen van de schuldpositie. Door te veel tijd en aandacht te besteden aan minder relevante details, kan het vertrouwen tussen partijen schade oplopen. Dit kan zelfs leiden tot het afbreken van een transactie. Een ervaren adviseur weet in te schatten wat wel en niet ter discussie gesteld moet worden en op welke wijze.

CASH AND DEBT FREE: DE FINANCIERINGSBEHOEFTE

De voorwaarden van bancaire bedrijfsfinancieringen bevatten vrijwel altijd een (‘change of control’) clausule, die bepaalt dat verandering van eigenaar van de onderneming leidt tot het verplicht aflossen van alle lopende bancaire financieringen. Dit betekent dat de financieringsbehoefte bij een bedrijfsovername niet alleen de koopprijs voor de aandelen betreft, maar ook herfinanciering van alle lopende bancaire financieringen. Indien u uitgaat van de ‘cash and debt free’ waarde, heeft u meteen de totale financieringsbehoefte in beeld.

Het bepalen van de ‘cash and debt free’ ondernemingswaarde en de aandelenwaarde leggen wij uit in het rekenvoorbeeld ‘Cash and Debt free’. Dit rekenvoorbeeld kunt u hier vrijblijvend downloaden.

WAT IS DE CASH AND DEBT FREE ONDERNEMINGSWAARDE VAN MIJN BEDRIJF?

Overweegt u om een bod uit te brengen of uw onderneming te verkopen? Wilt u weten wat de ‘cash and debt free’ waarde van uw bedrijf is? Wij zijn graag bereid om u vrijblijvend een indicatie te geven, maar uiteraard kunnen wij ook een volledige waardering verzorgen.

Door het contactformulier in te vullen komt u direct en vertrouwelijk in contact met de adviseurs van Lingedael Corporate Finance. Uw gegevens worden alleen gebruikt om antwoord te geven op uw vraag. Vanzelfsprekend is dit geheel vrijblijvend en zonder bijkomende kosten.

Komt u liever telefonisch in contact met ons? Bel dan 073-6890610.

WAAROM LINGEDAEL?

Lees hier wie wij zijn, waar we onderscheidend in zijn en wanneer wij geloven dat wij bij u passen.

Vrijblijvend gesprek

De beste manier om u te laten informeren over de waardebepaling van een onderneming. Wij leveren maatwerk en u ontvangt kosteloos en vrijblijvend veel tips en informatie.

Meer informatie?

Wij hebben onze kennis en ervaring over Cash and Debt free vastgelegd in een rekenvoorbeeld. Het helpt u een beeld te vormen bij wat Cash and Debt free waarderen inhoudt.

Cash and debt free, de schuldvrije waarde van een bedrijf (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 5972

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.